2024.a. käibemaksumäära muudatused

Käibemaksu standardmäära tõus 2024. aastal

Alates 1. jaanuarist 2024 tõuseb käibemaksu standardmäär 20%-lt 22%-le.

Tehingule kohalduva maksumäära valikul tuleb lähtuda käibe toimumise aja reeglitest. Kui käibe toimumise aeg on 2023. aastal, siis tuleb standardmäära puhul rakendada 20% maksumäära, kuid kui käibe toimumise aeg on 2024. aastal, siis 22% maksumäära.

Üldjuhul on käive tekkinud või teenus saadud sel päeval, mil esimesena sooritati üks alljärgnevaist toiminguist:

 1. kauba ostjale lähetamine või kättesaadavaks tegemine või teenuse osutamine; või
 2. kauba või teenuse eest osalise või täieliku makse laekumine, teenuse saamisel osaline või täielik maksmine; või
 3. omatarbe puhul kauba võõrandamine või teenuse osutamine või ettevõtte kauba kasutuselevõtmine maksukohustuslase enda, tema töötaja, teenistuja või juhtimis- või kontrollorgani liikme poolt või muul ettevõtlusega mitteseotud eesmärgil.

Pikaajaline teenus, mille osutamine kestab kauem kui maksustamisperiood, loetakse üldjuhul osutatuks ja saaduks maksustamisperioodil, mil selle teenuse osutamine lõpeb.

Lisaks tuleb silmas pidada, et nii ühendusesisese käibe kui kauba ühendusesisese soetamise puhul on käibe toimumise aeg erinev üldreeglist, sest sel puhul loetakse käive tekkinuks kauba lähetamisele või kättesaadavaks tegemisele järgneva kuu 15. kuupäeval või arve väljastamise kuupäeval, kui see on varasem eelnimetatud 15. kuupäevast.

Seoses käibemaksumäära muutumisega on kehtestatud järgnevad üleminekusätted.

 • Pikaajaliste lepingutega seotud tehingute puhul (näiteks kinnisasjadega seotud tehingud), mis on kirjalikult sõlmitud enne 2023. aasta 1. maid, on maksukohustuslasel veel kuni 2025. aasta 31. detsembrini õigus kohaldada maksustatava kauba võõrandamisel või teenuse osutamisel 20% käibemaksumäära, kui asjaomane leping näeb ette, et kauba või teenuse hind sisaldab käibemaksu või hinnale lisandub 20% käibemaksumääraga käibemaks ning lepinguga ei ole ette nähtud käibemaksumäära võimalikust muutusest tulenevat hinna muutust.
 • Lisaks kehtib erisus kassapõhise käibemaksuarvestuse puhul, nii et kui võõrandatav kaup või osutatav teenus maksustatakse standardmääraga, siis võib kassapõhise käibemaksuarvestuse kasutaja veel kuni 2025. aasta 31. detsembrini maksta käibemaksu oma käibelt senise 20% määraga juhul, kui ostjale väljastati arve ning kaup lähetati või tehti kättesaadavaks või teenus osutati enne 2024. aasta 1. jaanuari.

Seoses käibemaksu standardmäära tõusuga võib deklareerimisel aluseks võtta MTA kodulehel (https://www.emta.ee/ariklient/maksud-ja-tasumine/kaibemaks#naited-01012024) toodud näited:

 1. Äriühing  väljastas 2023. aasta detsembris kogu kauba maksumuse kohta ettemaksuarve, mille ostja ka tasus 2023 detsembris. Kaup anti ostjale üle 2024. aasta jaanuaris.
  Käive tekkis täies ulatuses 2023 detsembris ning maksustatakse 20% käibemaksumääraga.
 2. Äriühingule tehti kauba eest osaline ettemaks 2023. aastal, müüja deklareeris selle 20% käibemaksumääraga. Kaup anti üle ja ülejäänud summa tasuti 2024. aastal.
  Ettemaks maksustatakse 20% maksumääraga, ülejäänud osa käibest tekib 2024. aastal ja maksustatakse 22% käibemaksumääraga.
 3. Ettevõte müüb kauba 2023. aastal maksumääraga 20%. 2024. aastal kaup tagastatakse.
  Kauba tagastamisel krediteeritakse konkreetset varem väljastatud arvet, kreeditarvel on  käibemaksumäär 20% nagu esialgsel müügiarvel.
 4. Kapitalirendi leping sõlmiti enne 01.05.2023, lepingus on kirjas, et hinnale lisandub käibemaks 20% ning lepingus ei nähta ette kauba hinna tõusu käibemaksumäära tõusu korral. Kaup antakse üle peale 01.01.2024 (kuid enne 31.12.2025).
  Kuna on sõlmitud kirjalik leping, kus on fikseeritud käibemaksumäär 20% ja leping ei võimalda käibemaksumäära tõusu korral kauba lõpphinda tõsta, võib eseme võõrandamisel kasutada käibemaksumäära 20%, kui kauba üleandmine, millest tekib käive ettemaksu ületavas summas, toimub enne 31.12.2025.a.
 5. Kasutusrendi leping sõlmiti enne  01.05.2023, lepingus on kirjas, et teenuse hinnale lisandub käibemaks 20% ning lepingus ei nähta ette teenuse hinna tõusu käibemaksumäära tõusu korral.
  Kuni 31.12.2025 võib kasutusrendi maksed maksustada käibemaksuga 20%.
 6. Kapitalirendilepingu alusel on tasutud ettemaks 2023. aastal ja see on maksustatud 20% maksumääraga, kaup antakse üle 2024. aastal. 
  Kuna selles näiteks ei ole teada, et leping oleks sõlmitud enne 01.05.2023, tuleb lähtuda käibe tekkimise ajast. Ettemaksust tekib käive 2023. aastal ja see maksustatakse 20% maksumääraga, ülejäänud osa käibest tekib aastal 2024 ja  maksustatakse 22% maksumääraga.
 7. Kassapõhine käibemaksukohustuslane osutas teenuse ja väljastas selle kohta arve 2023 detsembris, kuid ostja tasus talle teenuse eest 2024 jaanuaris.
  Vastavalt § 46 lg 24 üleminekusättele maksustatakse teenus 20% käibemaksuga, kuigi kassapõhise käibemaksukohustuslase käive tekib 2024. aasta jaanuaris vastavalt raha saamisele.
 8. Teenust osutatakse perioodil 01.12.2023 – 31.03.2024. Milline käibemaksumäär rakendub arveldamisel antud perioodil? 

Kui arve väljastatakse kogu perioodi kohta kokku ja ettemaksu ei tasuta, on käibe tekkimise aeg märts 2024 ja kogu teenus maksustatakse 22% käibemaksumääraga.

 

Kui kogu summa makstakse ette 2023. aastal, on käibe tekkimise ajaks ettemaksu laekumise kuu ja maksumääraks 20%.

 

Kui arve tehakse iga kuu kohta eraldi, maksustatakse detsembris osutatud teenus 20% maksumääraga ja ülejäänud kuude teenus 22% maksumääraga.

 

 1.  Leping teenuse osutamiseks on sõlmitud augustis 2023. Lepingus on toodud välja teenuse hind ja käibemaks 20%, leping ei anna võimalust käibemaksumäära tõstmise tõttu teenuse hinda suurendada.

Kuna leping on sõlmitud peale 01.05.2023, ei ole õigust üleminekusätet rakendada ja kuni 31.12.2025 20% maksumääraga teenuse osutamist jätkata, sest lepingu sõlmimisel oli teada, et käibemaksumäär muutub.  Alates 01.01.2024 on selle lepingu alusel teenus maksustatud 22% käibemaksuga.

 

 1. Eraisik tellib e-poest detsembris kaupa, tasudes selle eest  pakiautomaadist kaupa välja võttes. Müüja paneb paki teele detsembris 2023, ostja võtab paki automaadist ja tasub jaanuaris 2024.
  Käive tekib detsembris 2023, kui kaup lähetati ning käibemaksumäär on 20%.

 

 1. Enne 01.05.2023 on sõlmitud raamleping, milles on fikseeritud käibemaksumäär 20%, peale 01.05.2023 on sõlmitud samadel tingimustel hankeleping. 
  Kuna raamlepingut otse ilma selle alusel sõlmitava hankelepinguta ei täideta, siis käibemaksumäär arvestatakse hankelepingu tingimuste järgi. Kuna hankeleping on sõlmitud peale 01.05.2023, siis alates 01.01.2024 on vaja kasutada 22% käibemaksumäära.

 

 1. Arve väljastatakse 2023. aastal, kaup antakse üle ja tasutakse jaanuaris 2024.

Ainuüksi arve väljastamisest käivet ei teki. Kui nii kauba üle andmine kui laekumine jäävad 2024. aastasse, maksustatakse tehing 22% käibemaksumääraga, ka arvel peab olema käibemaksumäär 22%.

 

 1. Arve esitatakse novembris 2023, teenust osutatakse perioodil november 2023 – veebruar 2024 ühe tervikliku teenusena, tasumine toimub 2024. aastal.

Teenuse käive tekib sellises olukorras 2024. aastal ja kogu tehing maksustatakse 22% käibemaksumääraga, ka arvel peab olema käibemaksumäär 22%.

 

 1. Ehitusteenust osutatakse detsembris 2023. Akt tööde vastuvõtu kohta allkirjastatakse mõlemapoolselt jaanuaris 2024. Mis kuus ja mis maksumääraga tehing deklareerida?

Käibe toimumise aja määramisel tuleb lähtuda teenuse osutamise ajast. Teenuse osutamise aeg peab olema ka arvel märgitud ning müüjal on kohustus arvel märgitud perioodil käive kajastada. Vaid juhul, kui ostja ja müüja on kokku leppinud, et teenuse osutamise ajaks on periood, mil teenuse üleandmise-vastuvõtmise akt allkirjastatakse, peab ka arvel olema teenuse osutamise perioodiks akti allkirjastamise kuupäev ja müüjal on kohustus käive sel perioodil kajastada. Seega kui ei ole eelnevalt kokku lepitud, et käibe tekkimise hetkeks loetakse akti allkirjastamise hetk, on õige kajastada ehitusteenuse käivet detsembri käibedeklaratsioonil ja maksustada 20% käibemaksumääraga. Kui on kokkulepe, et teenus loetakse osutatuks akti allkirjastamisega, on käibemaksumäär 22% ja käive tuleb deklareerida jaanuaris 2024.

 

 1. Kuidas käituda sigarettide müügiga alates 01.01.2024 (hind pakil on fikseeritud)?

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 8521  kohaselt on lubatud enne 2024. aasta 1. jaanuari tarbimisse lubatud sigarette, sigareid ja sigarillosid võõrandada või pakkuda müügiks maksimaalsest jaehinnast käibemaksumäära tõusust tuleneva summa võrra kõrgema hinnaga, st nendel toodetel on lubatud tõsta jaehinda juurde maksmisele kuuluva käibemaksu summa võrra (alates 01.01.2024).

Allikas: Maksu- ja Tolliamet