Käesolev veebileht kasutab küpsiseid. Lisateavet küpsiste kasutamise ja seadistamise kohta leiate siit.

Lehel on kirjeldatud IMG Numeri andmekaitsetingimused (privaatsuspoliitika)

IMG Numeri 

ANDMEKAITSETINGIMUSED

IMG Numeri OÜ andmekaitsetingimuste eesmärk on kaitsta andmesubjektide isikuandmeid kooskõlas Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega. Andmekaitsetingimused lähtuvad eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) 2016/679 (GDPR) ning lisaks isikuandmete kaitse seadusest ning käesolevast isikuandmete töötlemise juhendist.

1. MÕISTED

1.1. Andmesubjekt: füüsiline isik, kelle kohta on IMG Numeri OÜ-l teavet või teave, millega on võimalik füüsiline isik tuvastada. Andmesubjektid on näiteks füüsilisest isikust kliendid, külastajad, koostööpartnerid ning töötajad, kelle kohta on IMG Numeri OÜ-l isikuandmeid.

1.2. Isikuandmed: igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (andmesubjekti) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.

1.3. Isikuandmete töötlemine: isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine.

1.4. Vastutav töötleja: füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid.

1.5. Volitatud töötleja: füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel.

1.6. Isikuandmetega seotud rikkumine: turvanõuete rikkumine, mis põhjustab edastatavate, salvestatud või muul viisil töödeldavate isikuandmete juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata avalikustamise või neile juurdepääsu.

2. ÜLDSÄTTED

2.1. IMG Numeri OÜ on juriidiline isik, registrikoodiga 10203098, asukohaga Sõpruse pst 145, 13417 Tallinn. 

2.2. Isikuandmeid võib IMG Numeri OÜ töödelda:

2.2.1. vastutava töötlejana määrates kindlaks töötlemise eesmärgid ning vahendid;

2.2.2. volitatud töötlejana vastutava töötleja juhiste järgi.

2.3. Isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ligipääs ainult IMG Numeri OÜ poolt volitatud isikutel. IMG Numeri OÜ järgib isikuandmete konfidentsiaalsuse tagamise põhimõtet ning avalikustab isikuandmeid vaid rangelt piiratud ulatuses, tagamaks isikuandmete kaitse.

3. PÕHIMÕTTED

3.1. Kõik isikuandmete töötlemisega seonduvad tegevused lähtuvad järgnevatest põhimõtetest:

3.1.1. seaduslikkus, õiglus ja läbipaistvus: isikuandmete töötlemise puhul on olemas selleks seadusest tulenev alus, töötlemine on õiglane ja andmesubjektile läbipaistev;

3.1.2. eesmärgi piirang: isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus;

3.1.3. võimalikult väheste andmete kogumine: isikuandmed on asjakohased, olulised ja piiratud sellega, mis on vajalik nende isikuandmete töötlemise eesmärgi seisukohalt;

3.1.4. õigsus: isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud ning et võetakse kõik mõistlikud meetmed, et töötlemise eesmärgi seisukohast ebaõiged isikuandmed kustutaks või parandataks viivitamata;

3.1.5. säilitamise piirang: isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse;

3.1.6. usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus: isikuandmeid töödeldakse viisil, mis tagab isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades asjakohaseid tehnilisi või korralduslikke meetmeid.

4. ISIKUANDMETE KOOSSEIS

4.1.  Andmesubjekti poolt IMG Numeri OÜ-le avaldatud andmed:

4.1.1. isikuandmed (ees- ja perekonnanimi; isikukood; sünniaeg; sünnikoht); 

4.1.2. kontaktandmed (aadress; telefoninumber; e-posti aadress);

4.1.3. finantsandmed (palgaandmed; pangakonto number; maksustamise andmed); 

4.1.4. muud andmed (kvalifikatsioon; haridus; hobid; keeleoskus; haiguspäevade andmed; puhkuste andmed; andmed andmesubjektiga seotud kolmandate isikute kohta; andmed, mis sisaldavad andmesubjekti isikuandmete eriliike).

4.2. Andmesubjekti ja IMG Numeri OÜ tavapärase suhtluse ja teenuse osutamise tulemusel tekkivad isikuandmed (sh kliendi töötajate andmed, klientide andmed).

4.3. Veebilehe külastamise ja kasutamise tulemusena tekkivad isikuandmed (küpsised; veebilehe logiandmed IP-aadressidega).

5. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ALUSED JA EESMÄRGID

5.1. IMG Numeri OÜ töötleb isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele, seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks või õigustatud huvi korral.

5.2. Andmesubjekti nõusolek: nõusoleku alusel töötleb IMG Numeri OÜ isikuandmeid täpselt selles ulatuses ja eesmärkidel, mille andmesubjekt on kindlaks määranud. Andmesubjekt annab nõusoleku isikuandmete töötlemiseks vabatahtlikult, konkreetselt, teadlikult ja ühemõtteliselt.

5.3. Andmesubjekti osalusel lepingu sõlmimine ja täitmine: isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele. Näiteks võib isikuandmete töötlemine vajalik olla kliendisuhete loomisel ning teenuselepingute sõlmimisel raamatupidamisteenuse, palgaarvestusteenuse, maksunõustamisteenuse, juriidilise aadressi teenuse, kontaktisiku teenuse osutamiseks, kliendi dokumentide haldamiseks.

5.4. Seadusest tuleneva kohustuse täitmine: seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks läbiviidav isikuandmete töötlemine toimub juhul kui IMG Numeri OÜ on kohustatud isikuandmeid töötlema, sest ettevõttelt nõutakse seda kohalduva seadusega. Näiteks võib selline kohustus tulla töölepingu seadusest, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest (nt kliendi hoolsuskontrolli teostamiseks), audiitortegevuse seadusest või raamatupidamise seadusest.

5.5. Õigustatud huvi: kvaliteetsema teenuse osutamise ning äritegevuse edendamise eesmärgil võib IMG Numeri OÜ töödelda andmesubjekti isikuandmeid, pidades silmas andmesubjekti põhiõigusi ja -vabadusi. Seadusest tuleneval alusel töötleb IMG Numeri isikuandmeid vaid pärast hoolikat hindamist, tuvastamaks, et IMG Numeri OÜ-l on õigustatud huvi, mille alusel isikuandmete töötlemine on vajalik ning vastavuses andmesubjekti huvide ja õigustega.

6. ANDMETE AVALIKUSTAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE

6.1. IMG Numeri OÜ võib isikuandmeid edastada osutatava teenuse raames või seadusest tulenevalt rangelt piiratud ulatuses kolmandatele isikutele (nt notar, tõlkebüroo, Maksu- ja Tolliamet, Töötukassa, Haigekassa, Andmekaitse Inspektsioon, audiitorid, Rahapesu Andmebüroo) kvaliteetsema teenuse osutamiseks.

6.2. IMG Numeri OÜ edastab andmesubjektide isikuandmeid kolmandatesse riikidesse või rahvusvahelistele organisatsioonidele ainult juhul kui on rakendatud piisavad kaitsemeetmed.

7. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED 

7.1. Õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta. Andmesubjektil on õigus võtta igal ajal oma nõusolek tagasi, juhul kui isikuandmete töötlemine põhineb nõusolekul. See ei mõjuta enne nõusoleku tagasivõtmist toimunud andmetöötluse seaduslikkust.

7.2. Õigus saada teavet. Andmesubjektil on õigus saada teavet tema kohta kogutud isikuandmete kohta. Isikuandmete töötlemise kohta on IMG Numeri OÜ-lt võimalus saada informatsiooni esitades kirjalik taotlus e-posti teel numeri@numeri.ee

7.3. Õigus tutvuda andmetega. Andmesubjektil on õigus taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele ning saada töödeldavate isikuandmete koopia.

7.4. Õigus ebaõigete isikuandmete parandamisele. Andmesubjektil on õigus paluda ebatäpsete isikuandmete parandamist ja täiendamist.

7.5. Õigus andmete kustutamisele. Teatud juhul on andmesubjektil õigus nõuda, et isikuandmed kustutataks ja IMG Numeri OÜ on kohustatud kustutama isikuandmed põhjendamatu viivituseta, kui kehtib üks järgmistest asjaoludest:

7.5.1. isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, millega seoses need on kogutud või muul viisil töödeldud;

7.5.2. andmesubjekt võtab töötlemiseks antud nõusoleku tagasi ning puudub muu õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks;

7.5.3. andmesubjekt esitab vastuväite isikuandmete töötlemise suhtes ja töötlemiseks pole ülekaalukaid õiguspäraseid põhjuseid või andmesubjekt esitab vastuväite isikuandmete töötlemise suhtes;

7.5.4. isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult;

7.5.5. isikuandmed tuleb kustutada selleks, et täita IMG Numeri OÜ suhtes kohaldatava liidu või liikmesriigi õigusega ette nähtud juriidilist kohustust.

7.6. Õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist. Andmesubjektil on õigus piirata enda andmete töötlemist järgmistel juhtudel:

7.6.1. andmesubjekt vaidlustab isikuandmete õigsuse, ajaks, mis võimaldab IMG Numeri OÜ-l isikuandmete õigsust kontrollida;

7.6.2. isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik, kuid andmesubjekt ei taotle isikuandmete kustutamist, vaid kasutamise piiramist;

7.6.3. IMG Numeri OÜ ei vaja isikuandmeid enam töötlemise eesmärkidel, kuid need on andmesubjektile vajalikud õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks;

7.6.4. andmesubjekt on esitanud isikuandmete töötlemise suhtes vastuväite, ajaks, kuni kontrollitakse, kas IMG Numeri OÜ õiguspärased põhjused kaaluvad üles andmesubjekti põhjused.

7.7. Andmete ülekandmise õigus. Andmesubjektil tekib teatud juhul õigus saada teda puudutavaid isikuandmeid, mida ta on IMG Numeri OÜ-le esitanud, struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul ning õigus edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale.

7.8. Õigused esitada vastuväiteid. Andmesubjektil on õigus oma konkreetsest olukorrast lähtudes esitada igal ajal vastuväiteid teda puudutavate isikuandmete töötlemise suhtes, mis toimub avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks või IMG Numeri OÜ või kolmanda isiku õigustatud huvi korral. IMG Numeri OÜ ei töötle isikuandmeid edasi, välja arvatud juhul, kui IMG Numeri OÜ tõendab, et töödeldakse mõjuval õiguspärasel põhjusel, mis kaalub üles andmesubjekti huvid, õigused ja vabadused, või õigusnõuete koostamise, esitamise või kaitsmise eesmärgil.

8. ISIKUANDMETE SÄILITAMINE

8.1. IMG Numeri OÜ säilitab isikuandmeid kujul, mis võimaldab andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse, välja arvatud kui IMG Numeri OÜ-l ei ole seadusest tulenevat nõuet, mis sätestaks teistsugused isikuandmete säilitamise tähtajad:

8.1.1. raamatupidamise dokumente tuleb säilitada vastavalt raamatupidamise seadusele;

8.1.2. rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse alusel kogutud andmed säilitatakse vastavalt seadusele.

8.2. Kui tööle värbamisel ei osutu kandideerija valituks, siis hoitakse andmesubjekti elulookirjeldust alles 1 aasta alates äraütlevast otsusest. Ühe aasta möödumisel tööle kandideerimise avalduse esitamisest valituks mitte osutunud tööle kandideerija isikuandmed kustutatakse.

8.3. IMG Numeri OÜ hävitab ja/või kustutab turvaliselt kõik isikuandmed, mille säilitamiseks eesmärk puudub või säilitustähtaeg on möödunud.

9. KÜPSISED

9.1. IMG Numeri OÜ kasutab otse või läbi kolmandate osapoolte küpsiseid (Google Analytics), et pakkuda veebilehel www.numeri.ee paremat kasutajakogemust.

9.2. Küpsised (cookies) on väikesemahulised tekstifailid, mida veebileht salvestab andmesubjekti arvutisse või mobiilsesse seadmesse, et säilitada infot veebilehe külastuse kohta. IMG Numeri OÜ veebilehe külastajad loetakse küpsistega nõustunuteks, kui külastaja on oma veebilehitseja seadetes seda lubanud.

9.3. Küpsiseid kasutatakse lähtudes õigustatud huvist tagada veebilehe funktsioonide toimimine ettenähtud viisil. Muul juhul kasutatavate küpsiste puhul lähtume külastaja nõusolekust veebilehel. 

9.4. IMG Numeri OÜ kasutab erinevaid liike küpsiseid.

9.4.1. Seansiküpsised salvestuvad üksnes ajutiselt veebilehe külastamise ajaks ja need kustuvad automaatselt pärast igat külastust. Seansiküpsiseid kasutab IMG Numeri OÜ statistika ja analüüsi jaoks ning keelevaliku meelde jätmiseks. 

9.4.2. Püsiküpsised jäävad alles veebilehe korduval kasutamisel ning püsiküpsiseid kasututatakse kasutajastatistikaks ja -analüüsiks.

9.5. Veebilehe külastajal on õigus küpsiste kasutamine enda veebilehitsejas ära keelata, kuid küpsiste mittekasutamisel võib juhtuda, et kõik veebilehe osad ei toimi korralikult ja kõik teenused ei pruugi olla kättesaadavad. Küpsistest on võimalik loobuda igal ajal, muutes kasutatava seadme veebilehitseja seadistusi ja kustutades salvestatud küpsised.

10. ÕIGUSTE TEOSTAMINE JA PRETENSIOONIDE ESITAMINE

10.1. Õiguste teostamine: Andmesubjektil on õigus isikuandmete töötlemisega seonduva küsimuse, taotluse või kaebuse ilmnemise korral pöörduda IMG Numeri OÜ poole.

10.2. Kaebuste esitamine: 

10.2.1. Andmesubjektil on õigus pöörduda kaebusega IMG Numeri OÜ, Andmekaitse Inspektsiooni (AKI) või kohtu poole kui andmesubjekt leiab, et isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi. 

10.2.2. Andmekaitse Inspektsiooni kontaktandmed on leitavad veebilehelt: https://www.aki.ee/et/inspektsioon-kontaktid/tootajate-kontaktid.

11. KONTAKTANDMED

Kõikide isikuandmete töötlemist puudutavate küsimuste ja ettepanekutega on võimalik ühendust võtta järgnevatel kontaktidel:

IMG Numeri OÜ

Sõpruse pst 145

Tallinn 13417

numeri@numeri.ee