Kas soovite Baltimaades ettevõtlusega alustada, ent ei tunne õigusakte, maksupoliitikat ega võimalikke regulatiivseid või bürokraatlikke takistusi?

Oleme valmis Sind aitama juba ettevõtte registreerimise hetkest: koostame ja haldame dokumente, suhtleme haldusasutustega ning loome ettevõtte raamatupidamise ja haldame seda.

Lisaks pakume mitmesuguseid raamatupidamisteenuseid ja finantskonsultatsioon, mis hõlbustavad ettevõtte tegevust ka edaspidi.

mitteresidentide teenused


MITTERESIDENDI TÖÖANDJANA REGISTREERIMINE

Eestis püsiva tegevuskohata mitteresident, kes on Eestis tööandja, peab end mitteresidendist tööandjana registreerima.

Ettevõte on kohustatud kümne tööpäeva jooksul pärast maksukohustuse algust end Maksu- ja Tolliametis registreerima, et tasuda sotsiaal- ja tulumaks. Sotsiaalmaksu tasub Eestis Maksu- ja Tolliametile tööandja. Saame Sulle registreerimisvormi R2 täitmisel abiks olla.

PÜSIVA TEGEVUSKOHA REGISTREERIMINE

Mitteresident, kes tegutseb Eestis püsiva tegevuskoha kaudu, kuid kes pole äriregistris registreeritud, on kohustatud end maksukohustuslaseks registreerima.

Kui püsivat tegevuskohta ei ole filiaalina äriregistrisse kantud, peab mitteresident selle Maksu- ja Tolliametis kümne tööpäeva jooksul Eestis maksukohustuse tekkimisest arvates registreerima.


FILIAALI REGISTREERIMINE

Kui välismaa äriühing soovib Eestis oma nimel püsivalt kaupu või teenuseid pakkuda, peab ta end filiaalina äriregistrisse kandma. Filiaal ei ole juriidiline isik.

Äriseadustik annab filiaalile õiguslikud alused. Seaduses sätestatud juhtudel peab äriühing saama loa Eestis filiaali asutamiseks. Välismaa äriühingu filiaal kantakse äriregistrisse filiaali juhataja avalduse alusel. Filiaal loetakse asutatuks selle äriregistrisse kandmisel ja lõppenuks selle äriregistrist kustutamisel.

Välismaa äriühing peab filiaali kohta pidama raamatupidamise seaduse nõuetele vastavat raamatupidamist.

TÖÖTAJATE REGISTER JA TÖÖANDJA MAKSUKOHUSTUS

Kõik, ka mitteresidendist tööandjad, on kohustatud Maksu- ja Tolliameti töötajate registrisse kandma kõik töövõtjad, kes nende heaks töötavad.

Töötajad tuleb registreerida juba enne nende tööle asumist. Kõik maksud ja maksed peab tööandja üle kandma Maksu- ja Tolliameti pangakontole hiljemalt väljamakse tegemise kuule järgneva kuu 10. kuupäevaks, samaks ajaks peab olema esitatud ka maksudeklaratsiooni vorm TSD.


MITTERESIDENDI KÄIBEMAKSUKOHUSTUSLASE REGISTREERIMINE, KMD DEKLARATSIOONIDE ESITAMINE JA KAUGMÜÜK

Käibemaksukohustuslasena registreerimine toimub kas kohustuslikult või vabatahtlikult. Kui isikul ei ole maksustatavat käivet veel tekkinud või tema maksustatav käive ei ületa 40 000-eurost piirmäära, saab käibemaksukohustuslasena registreerida vabatahtlikult. IMG Numeri aitab käibemaksu-kohustuslaseks registreerimise avalduse täitmisel ja esindamisel Maksu- ja Tolliametis.

MITTERESIDENDI MAKSUESINDAJA TEENUSED KOOSTÖÖS AS-IGA IMG KONSULTANT

Eestis püsiva tegevuskohata ettevõtlusega tegeleval ühendusevälise riigi isikul tuleb end maksukohustuslasena registreerides määrata maksuesindaja.

Mitteresidendi maksuesindaja on Maksu- ja Tolliametilt vastava tegevusloa saanud isik, keda mitteresident võib volitada ennast esindama Eestis maksuseadustest või maksukorralduse seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.


E-RESIDENT

E-resident on välismaalane, kellele Eesti on loonud digitaalse identiteedi ja väljastanud digitaalse isikutunnistuse – e-residendi digi-ID. E-residendi digi-ID on digitaalne dokument, millega saab elektroonilises keskkonnas isikut tuvastada ja digitaalset allkirja anda. E-residendi digi-ID võimaldab välismaalasel osaleda Eestis asjaajamises, olenemata tema viibimiskohast. E-residendi digi-ID võib saada välismaalane, kellel on põhjendatud huvi kasutada Eesti riigi e-teenuseid. E-residentsus ei anna kodakondsust, maksuresidentsust, elamisluba ega Eestisse või Euroopa Liitu sisenemise luba.
Rohkem informatsiooni leiad e-residentsuse kodulehelt.

ISIKUKOODIDE TAOTLEMINE

Taotluse võib esitada nii EL-i kodanik, kolmanda riigi kodanik kui ka teise riigi määratlemata kodanik. Vajadus sel moel isikukoodi taotleda on isikul, kes ei ela püsivalt Eestis, kuid käib Eestis tööl või töötab Eesti tööandja heaks mujal. Seega tekib tööandjal kohustus töötaja MTA-s registreerida ja töötaval isikul omakorda on õigus kindlustuskaitsele Eesti Haigekassas.

Enamik Eestis kasutusel olevatest andmekogudest, sh ravikindlustuse andmekogu, on üles ehitatud selliselt, et isiku identifitseerimise aluseks on isikukood.