Erisoodustuse laenuintressi käsitlus

Vastavalt tulumaksuseaduse § 48 lõike 4 punktile 6 on erisoodustuseks muuhulgas laenu andmine turutingimustest madalama intressimääraga, välja arvatud, kui intress selle maksmise hetkel on vähemalt kahekordne võlaõigusseaduse § 94 lõike 2 kohaselt viimati avaldatud intressimäär.

 

Rahandusministri poolt vastu võetud erisoodustuse hinna määramise kord (13.01.2011 määrus nr 2) näeb ette, et kui erisoodustuseks on laenu andmine turutingimustest madalama intressimääraga, loetakse erisoodustuse hinnaks turutingimustele vastava intressi summa ja laenulepingus ette nähtud intressimäära järgi tasumisele kuuluva intressi summa vahe, välja arvatud, kui intress selle maksmise hetkel on vähemalt kahekordne võlaõigusseaduse § 94 lõike 2 kohaselt viimati avaldatud intressimäär. Viidatud intressimäära aluseks on Euroopa Keskpanga poolt kehtestatav põhirefinantseerimisoperatsioonidele kohaldatav intressimäär. Vastav kahekordne intressimäär on alates 1. juulist 2024 langenud 9%-lt 8,5%-le.

 

Maksu- ja Tolliamet (MTA) on selgitanud oma veebilehel töötajale, juhatuse või nõukogu liikmele antud laenu intressimäära maksukäsitlust järgnevalt.

 

“Erisoodustus on laenu andmine turutingimustest madalama intressimääraga.

Kui turutingimustel on laenuintress madalam kui kahekordne Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimisoperatsioonidele kohaldatav intressimäär, siis loetakse erisoodustuse hinnaks turutingimustele vastava intressi summa ja laenulepingus ette nähtud intressimäära järgi tasumisele kuuluva intressi summa vahe.

Kui turutingimustel on laenuintress kõrgem kui kahekordne Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimisoperatsioonidele kohaldatav intressimäär, siis erisoodustusena ei käsitleta sellist laenuandmist, mille intress on vähemalt kahekordne Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimisoperatsioonidele kohaldatav intressimäär.”

Nii et kui ettevõte on andnud oma töötajale eluasemelaenu 7% intressimääraga ning see vastab  turutingimustele, siis olenemata sellest, et makstav intress on laenu tasumise hetkel alla Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimisoperatsioonidele kohaldatava kahekordse intressimäärast (01.07.2024 seisuga 2 × 4.25%), ei teki tööandjal erisoodustuse maksukohustust, sest intress vastab turutingimustele.

Seevastu juhul, kui tööandja andis töötajale intressita laenu summas 5000 eurot üheks kuuks ning turutingimustel on antud laenu intress kõrgem kui kahekordne Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimisoperatsioonidele kohaldatav intressimäär (8,5%), siis erisoodustuse hind leitakse kahekordse Euroopa Keskpanga põhifinantseerimise operatsioonidele kohaldatava intressimäära järgi arvutatud summa ning laenulepingus kokku lepitud ja tasutava intressimäära summade vahena. Seega antud juhul tuleb tööandjal tasuda erisoodustuse makse, võttes aluseks 8,5% intressimäära (5000 x 8,5% = 425 : 12 kuud = 35.42), deklareerides erisoodustuse hinna TSD lisal 4 (koodil 4060 – 35.42, koodil 4061 – 35.42, koodil 4062 – 0).

MTA selgituste kohaselt on erisoodustuse puhul turutingimustel laenuintressi määratlemisel abiks Eesti Panga veebilehel avaldatud statistika „Eesti kodumajapidamistele antud laenude intressimäärad laenuliigi ja valuuta lõikes” (https://statistika.eestipank.ee/#/et/p/979/r/4354/4103).

Lisaks selgitab MTA, et “laenulepingus võib tööandja töötajaga kokku leppida intressimäära ja intressi tasumise kuu- või aastapõhiselt. Erisoodustuse hind arvutatakse ja deklareeritakse sellel kuul, millal töötajal on kohustus lepingust tulenevalt intressi tasuda. Samuti võib tööandja töötajaga kokku leppida, et intressi laenult tasuma ei pea, kuid töötaja poolt tasumata intressikulu tuleb tööandjal deklareerida kui erisoodustus. Kui laenulepingus intressi maksmise kohustust ette ei nähta, siis tuleb tööandjal erisoodustuse hind laenu intressimääralt arvutada ja deklareerida hiljemalt detsembrikuu deklaratsioonil. Võlaõigusseaduse § 397 lõike 3 kohaselt tuleb majandus- või kutsetegevuses antud laenu intresse tasuda iga kalendriaasta lõpul. Seega, kui töötajal ei ole laenulepingust tulenevalt kohustust kalendriaasta jooksul laenult intressi maksta, on ta saanud intressikulu ulatuses rahaliselt hinnatava hüve.”

Täiendavat infot antud teema kohta leiab MTA veebilehelt: https://www.emta.ee/ariklient/maksud-ja-tasumine/tulumaks-ja-sotsiaalmaks/deklaratsiooni-tsd-esitamine/antud-laen

 

Eelpool kirjeldatud erisoodustuse maksureeglid ei kehti seotud ettevõtete vaheliste laenude intressidele, sest nende suhtes kohaldatakse maksustamisel finantstehingute siirdehindade reegleid.

 

Allikas: Maksu- ja Tolliamet