Käesolev veebileht kasutab küpsiseid. Lisateavet küpsiste kasutamise ja seadistamise kohta leiate siit.

Uued andmed töötamise registris

Riigikogu võttis 21. novembril 2018 vastu maksukorralduse seaduse muudatuse, mille kohaselt töötamise registrisse kantavate andmete loetelu sätestatakse maksukohustuslaste registri põhimääruses.

• Valitsuse poolt muudetud põhimääruse kohaselt tuleb tööandjal alates 1. juunist 2019 kanda töötamise registrisse lisaks seni nõutule ka iga uue töötaja ametinimetus ja töökoha aadress.
• 31. mai 2019. a seisuga töötamise registrisse kantud tööd tegevate isikute kohta tuleb ametinimetus ja töökoha aadress lisada hiljemalt 30. juuniks 2019.
• Samas uue töötaja tööaja määr tuleb töötamise registrisse kanda juba alates 1. jaanuarist 2019.
• Töötaja ametinimetus tuleb kanda registrisse vastavalt riigisisesele ametite klassifikaatorile (http://metaweb.stat.ee/view_xml.htm?id=4456531&siteLanguage=ee) või selle puudumisel vastavalt Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni rahvusvahelisele ametite klassifikaatorile 2008 (ISCO-08, http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/isco08/). Statistikaamet on koostanud juhendi töötaja ametinimetuse märkimiseks: https://www.emta.ee/sites/default/files/ariklient/registreerimine-ettevotlus/tootamine/ametinimetuse_markimise_juhend.pdf.
• Registrisse tuleb kanda ka töökoha aadress, mille all peetakse üldjuhul silmas tööandja tegutsemiskoha aadressi. Kui töötaja töötab mitmes kohas või kodus, siis määratakse isiku töökohaks tööandja tegutsemiskoha aadress, kust töötaja tegevust juhitakse. Maksu- ja Tolliameti kodulehel on avaldatud juhend töökoha aadressi registreerimise kohta – https://www.emta.ee/et/ariklient/registreerimine-ettevotlus/tootamise-registreerimine/tookoha-aadressi-maaramise-juhend.
• Tööaja määr tuleb 1. jaanuarist 2019 märkida mitte vormil TSD, vaid selle kohta tuleb teha kanne töötamise registrisse. Tööaja määra registrisse kandmise kohustus jõustub alates 2019.a. jaanuarikuu kohta esitatavast maksudeklaratsioonist. Kui töötaja on kantud töötajate registrisse enne 1. jaanuari 2019, siis ei pea tööandja kandma selle töötaja tööaja määra registrisse, sest Maksu- ja Tolliamet kannab olemasolevad maksudeklaratsioonil olevad andmed tööaja määra kohta ise töötajate registrisse.
• Täistööajaga töötaja tööaja määr on 1,00, osalise tööajaga töötaja korral märgitakse tööaeg sajandiku täpsusega (arv 0 ja kaks kohta pärast koma vastavalt kokku lepitud tööaja määrale). Näiteks veerand kohaga töötamise puhul on tööaja määr 0,25. Seejuures tuleb lähtuda töölepingus kokku lepitud tööajast, mitte tegelikult töötatud tundide arvust.
• Töötaja ametinimetus ja töökoha aadress märgitakse registrisse vaid siis, kui inimene töötab töölepingu alusel. Täiendavaid andmeid ei tule kanda registrisse siis, kui inimene teeb tööd näiteks käsundus- või töövõtulepingu alusel.