Maksumuudatused füüsilisest isikust ettevõtjatele

Riigikogu võttis 13. detsembril 2017 vastu sotsiaalmaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse, mis kehtestab alates 2018. aastast füüsilisest isikust ettevõtjatele (FIE-dele) mitmeid soodsamaid maksureegleid:

• FIE sotsiaalmaksukohustuse ülempiiri langetatakse 10-kordsele töötasu alammäära aastasummale (varasema 15-kordse asemel). Seega FIE maksimaalne sotsiaalmaksukohustus 2018. aastal on 19 800 eurot aastas.

• FIE sotsiaalmaksu miinimumkohustuse täitmisest vabastatakse nii ala- kui täisealised noored, kes põhikohustusena tegelevad õppimisega.

• FIE sotsiaalmaksu miinimumkohustuse arvestust muudetakse selliselt, et sotsiaalmaksu arvutamise aluseks on äriregistris registreeritud päevade arv.

• FIE-le antakse õigus vähendada oma sotsiaalmaksu miinimumkohustust ajutise töövõimetuse tõttu.

• FIE saab õiguse arvutada endale arvestuslik haigushüvitis haigestumise või vigastuse 2.-8. päeva eest ja arvata see maha sotsiaalmaksuga maksustatavast ettevõtlustulust.

• Kui FIE-l puudub Eestis sotsiaalmaksu maksmise kohustus, siis ei kohaldata ettevõtlustulu arvutamisel pärast kulude mahaarvamist jagamistehet 1,33-ga.

FIE ettevõtluse tulemit ületavat sotsiaalmaksu summat lubatakse edasi kanda järgmistele maksustamisperioodidele.

• Kui FIE-l on välisriigis püsiv tegevuskoht, siis saab ta selles välisriigis teenitud tuludele rakendada Eestis vabastusmeetodit.

• FIE saab võimaluse teha maksuvabalt terviseedendamise kulusid 100 euro ulatuses kvartalis.

• FIE saab arvata enda isiklikud dokumentaalsed toitlustamiskulud maha ettevõtlustulust päevarahade piirmäärade ulatuses, kui FIE lähetus välisriiki on seotud tema ajutise iseloomuga ettevõtlusega välisriigis.

• FIE lubatakse vastuvõtukulusid maha arvata täiendavalt 32 euro ulatuses kuus (lisaks senisele piirmäärale 2% ettevõtlustulust).

• FIE võib reklaami eesmärgil sarnaselt äriühingutele teha maksuvabalt kingitusi, mille väärtus ilma käibemaksuta on kuni 10 eurot.

• FIE kahjumite edasikandmise aega pikendatakse aasta-aastalt seniselt 7 aastalt 10 aastani. Nii on alates 2020. aastast FIE-l võimalik ettevõtlustulu ületav kulude summa maha arvata kuni 10 järgneva maksustamisperioodi ettevõtlustulust.