Käesolev veebileht kasutab küpsiseid. Lisateavet küpsiste kasutamise ja seadistamise kohta leiate siit.

Käibemaksuseaduse muudatused 2022

Riigikogus võeti 24. novembril 2021 vastu käibemaksuseaduse muudatused, mis osaliselt jõustuvad 2022. aasta alguses ning osaliselt aasta keskel. Lisaks varem kirjeldatud lootusetute võlgnevuste käibemaksu korrigeerimisele on alates 1. jaanuarist 2022 jõustuvatest muudatustest olulisemad allpool toodud teemad:

 • Eestis käibemaksukohustuslasena registreerimisel ei nõuta enam maksuesindaja määramist kõigilt ühendusevälise riigi isikutelt, kellel puudub püsiv tegevuskoht Eestis (KMS 20 (6)). Vastav maksuesindaja kohustus jääb kehtima ainult selliste isikute suhtes, kelle asukohariigiga ei ole Euroopa Liit sõlminud käibemaksuga seotud halduskoostööd, pettusevastast võitlust ja nõuete sissenõudmist käsitlevat vastastikuse abi lepingut. Hetkel on sarnane leping EL-il sõlmitud Norraga, mistõttu Norra äriühingud ei pea käibemaksukohustuslasena registreerimisel (püsiva tegevuskoha puudumisel Eestis) alates 2022. aastast enam määrama endale maksuesindajat Eestis.
 • Kauba import loetakse toimunuks Eestis (KMS 6 (3)), kui tollivõlg on tekkinud muul juhul kui KMS § 6 (1) nimetatud tolliprotseduuridele suunamisel ja kaup on toimetatud Eestisse.
 • Tagatisrahaga pakendite regulatsiooni osas täpsustatakse (KMS 11 (7) ja § 12 (11)), et seda rakendatakse lisaks tootjatele ka teistele ettevõtjatele, näiteks jaekaubandusettevõtetele, kes kasutavad kauba müümisel pakendiseaduse alusel tagatisrahaga koormatud korduskasutuspakendeid.
 • Kasutatud kauba edasimüügil (vastavat erikorda kasutades) saab põhjendatud taotluse alusel maksustatavat väärtust arvestada mitte tehingupõhiselt, vaid maksustamisperioodi põhiselt (KMS 41 (3)).
 • Laiendatakse ka käibemaksu tagastuse võimalusi ühendusevälise riigi isikutele, kui neil teenuse, ühendusesisese kaugmüügi ja internetipõhise kauplemiskoha kaudu kauba müügi puhul (OSS-erikorda rakendades) tekib käive Euroopa Liidus (KMS 35 (13)). Nimelt tekib vastaval isikul siis selle käibega seotud Eesti sisendkäibemaksu tagasi saamise õigus, seda olenemata sellest, kas tema asukohariigis on Eesti isikul käibemaksu tagasi saamise õigus või mitte. Samuti ei nõuta siis vastavalt isikult seda, et ta oleks oma asukohariigis käibemaksukohustuslane.
 • Käibemaksuvabastust imporditavale kaubale ja 0% maksumäära soetatavale kaubale või teenusele laiendatakse seoses COVID-19 pandeemiaga teatud juhul EL-i õiguse alusel asutatud ametitele või asutustele (KMS 15 (4) 16) ja § 15 (5)1). Seda tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2021.

Lisaks jõustuvad alates 1. juulist 2022 alljärgnevad muudatused:

 • Piiratakse 0% käibemaksumäära rakendamist kauba eksportimiseks või importimiseks osutatavate veoteenuste puhul (KMS 15 (4) 8)-10)1), mille tulemusena kehtib 0% määr ainult juhul, kui sarnast teenust osutatakse otse kauba saatjale või saajale. Seni saab seda rakendada näiteks ka teisele transpordiettevõttele osutatud teenuste puhul.
 • Imporditava kauba maksustatava väärtuse hulka arvatakse ka kulud, mis on seotud kauba toimetamisega EL-is asuva sihtkohani, kui see koht on importimise ajal teada (KMS 13 (1)). Seni arvatakse vastava väärtuse hulka vaid kulud, mis on seotud kauba toimetamisega kuni esimese sihtkohani Eesti territooriumil.
 • Kassapõhist arvestust pidavalt kauba müüjalt või teenuse osutajalt arve saamise puhul muutub ka ostja jaoks sisendkäibemaks kassapõhiseks (KMS 31 (10)). Nii ei saa ostja, kuigi ta on käibemaksu tavakorda rakendav ettevõte, enam enne sellise arve (millele on müüja märkinud “kassapõhine käibemaksuarvestus”) tasumist arvel olevat sisendkäibemaksu maha arvata. Seega muudab see ostja jaoks sisendkäibemaksu mahaarvamise aega.
 • Kaotatakse maksuvabastus meenemüntidele, sealhulgas investeerimiseks mõeldud hõbemüntidele (KMS 16 (2)1 4) ja § 17 (1) 3)). Maksuvabad on muudatuse tulemusena seega üksnes mündid ja pangatähed, mida tavaliselt kasutatakse maksevahendina. Investeeringukuld on jätkuvalt maksuvaba.
 • Samuti laiendatakse 0% maksumäära rakendamise võimalust EL-i kaitsetegevuses osalevatele isikutele (KMS 15 (5)2), analoogselt varem NATO relvajõududele kehtestatuga.

Täiendavaid selgitusi 2022.a. muudatuste kohta leiab ka Maksu- ja Tolliameti veebilehelt: https://www.emta.ee/ariklient/maksud-ja-tasumine/kaibemaks#alates-01012022