Käesolev veebileht kasutab küpsiseid. Lisateavet küpsiste kasutamise ja seadistamise kohta leiate siit.

2018. aasta tulumaksu muudatused

Maksuvaba tulu arvestus

• Residendist füüsilise isiku maksuvaba tulu suurendatakse 6000 eurole aastas (500 eurole kuus), kuid seda vaid juhul, kui isiku aastatulu ei ületa 14 400 eurot aastas. Aastatulu mõiste hõlmab maksuvaba tulu arvestuses muuhulgas ka saadud dividende, pensioni ja välisriigist saadud tulu.
• Maksuvaba tulu väheneb alates 1200 eurosest igakuisest brutotulust astmeliselt vastavalt valemile 500 – 500 / 900 × (väljamakse – 1200) ning maksuvaba tulu ei saa arvestada alates 2100 eurosest igakuisest brutotulust (s.t. 25 200 eurose ja suurema aastatulu puhul aastas).
• Seoses maksuvaba tulu piirmäära tõstmisega kaotatakse täiendav maksuvaba tulu pensionidele ning tööõnnetus- või kutsehaigushüvitistele.
• Muutub ka maksumaksja poolt kirjaliku avalduse alusel tulumaksu kinnipidamisel arvesse võetava maksuvaba tulu rakendamise kord. Nimelt võib isik oma avalduses ette näha seaduses ettenähtust väiksema maksuvaba summa mahaarvamise ja ta võib oma avaldust ka aasta jooksul korduvalt muuta.
• Samas kui brutotulu on mõnes kuus harilikust väiksem, ei ole tulumaksu kinnipidajal lubatud arvestada maksuvaba tulu summeeritult kalendriaasta algusest. Kui mõnel kalendrikuul jäi maksumaksjal osa maksuvabast tulust kasutamata, siis lõplik tasaarveldus tehakse füüsilise isiku tuludeklaratsioonis.
• Samuti ei ole tulumaksu kinnipidajal lubatud ületada vastavale brutotulule kuupõhiselt kehtivat maksuvaba tulu piirmäära. Näiteks kui lisaks põhipalgale saadakse mõnes kuus ka lisatasu või boonust, siis on arvestuse aluseks vastava kuu väljamaksed kokku ning kui need ületavad 2100 eurot, siis tulumaksu kinnipidaja vastavas kuus maksuvaba tulu arvestada ei saa.
• Lõplik maksuvaba tulu arvestus tugineb aastapõhisel arvestusel füüsilise isiku tuludeklaratsioonis, mistõttu mitme tuluallika või eri tululiikide korral võib see erineda kuupõhisest arvestusest ja tekitada isikule tuludeklaratsioonis täiendava tulumaksu kohustuse.
• Selleks, et vältida täiendava tulumaksu juurdemakset järgmise aasta 1. juuliks, oleks soovitatav füüsilisel isikul prognoosida arvesse võetavaid aastatulusid ja lõplikku maksukohustust mõjutavaid tulust tehtavaid muid mahaarvamisi (näiteks täiendavat maksuvaba tulu alates teisest lapsest või teatud juhul ka abikaasa eest, eluasemelaenu intresse, teatud koolituskulusid, kingitusi-annetusi ning kolmanda samba pensionimakseid).
• Kui tulumaksu juurdemakset soovitakse vältida ilma oma aastatulusid prognoosimata, siis tuleks isikul maksuvaba tulu avalduses näidata seaduses ettenähtust väiksemat maksuvaba tulu summat või esitada avaldus, et tulumaksu kinnipidaja ei arvestaks üldse maksuvaba tulu.

Maksu- ja Tolliameti juhendi maksuvaba tulu arvestamise kohta leiate siit .

Tööandja sõiduauto erisoodustus

• Tööandja sõiduauto ettevõtlusega mitteseotud tegevuseks kasutamise võimaldamisel loetakse erisoodustuse hinnaks üldjuhul 1,96 EUR-i (üle viie aasta vanuste sõiduautode puhul 1,47 EUR-i) iga kilovati kohta kuus, seda olenemata ettevõtlusega mitteseotud sõitude mahust kuus. Kui tööandja autot kasutatakse ainult ettevõtluses, siis peab tööandja sellest teavitama Maanteeametit, kes teeb registrisse vastava märke. Kaotatakse võimalus hüvitada tööandja sõiduautoga tehtud erasõite sõidupäeviku alusel.

Tervise edendamise kulud

• Erisoodustusena ei maksustata enam töötaja tervise edendamiseks tehtavaid tööandja kulutusi 100 euro ulatuses töötaja kohta kvartalis, kui neid on võimaldatud kõikidele töötajatele. Sellisteks terviseedenduse kulutusteks loetakse sportimis- või liikumispaiga kasutamise, taastusravi teenuste ja ravikindlustuslepingu kindlustusmakse kulusid.

Kontsernisisesed laenud

• Kontsernisiseste laenude piiramiseks hakkab kehtima uus säte – tulumaks varjatud kasumieraldistelt, mille alusel maksustatakse tulumaksuga äriühingu poolt ema- või sõsarettevõtjale antud laenu, kui tehingu asjaolud viitavad, et oma olemuselt on tegemist kasumieraldisega. Kui ema- või sõsarettevõtjale antud laenu tagastamise tähtaeg on pikem kui 48 kuud, siis eeldatakse, et tegu võib olla varjatud kasumieraldisega ning vastupidise tõendamise kohustus on maksumaksjal.

Krediidiasutuselt saadud intressid

• Kaotatakse maksuvabastus füüsilise isiku poolt krediidiasutuselt saadud hoiuseintressile.